FAQ

Er is geen sprake van een voorkeursbehandeling. Medexcen garandeert dat er binnen 2 weken na de eerste oproep (bij de dienst “Orthopedisch Re-integratie advies”) een rapportage volgt incl. MRI/CT scan/Röntgen indien dat nodig is. We maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn om binnen die tijd een MRI/CT/Röntgen uit te laten voeren. Mocht de wachttijd bij de locatie waar Medexcen de opdracht laat uitvoeren, te lang zijn. Dan kopen we die extra ruimte zelf in. Het tarief wordt daardoor niet verhoogd. Dat is onze garantie aan u!

Als u normaal gesproken bij een medisch specialist komt, zoals bijvoorbeeld een orthopeed, is deze ook de persoon die de behandelingen uit gaat voeren. Er wordt in de regel geen gericht advies gegeven over belastbaarheid ten aanzien van werk. Medexcen vraagt dat wel. Wij vragen dus meer en/of andere informatie dan dat de specialist doorgaans doet. Daarbij vragen wij de specialist de informatie ook op een bepaalde manier aan te leveren (o.a. in dezelfde terminologie die toepast wordt in de re-integratie door het UWV en bedrijfsartsen) zodat de bedrijfsarts/verzekeringsarts een beter beeld heeft bij wat de medisch specialist vindt ten aanzien van het vormgeven van het re-integratietraject door de bedrijfsarts. We zorgen er dus voor de verschillende specialisten die direct of indirect betrokken zijn bij het herstel en re-integratie van de medewerker, elkaars “taal”  beter snappen. Dat is o.a. hoe Medexcen haar steentje bijdraagt aan een betere samenwerking tussen de verschillende medische professionals.

Medexcen geeft een opdracht aan een medisch specialisten /medisch professional (zoals orthopeden, psychologen, neurologen etc) om de vraag te beantwoorden van de verwijzer (bijv. bedrijfsarts of verzekeringsarts). De rapportage en bevinden worden kenbaar gemaakt aan de verwijzer. Medexcen voert dus zelf geen behandelingen uit.

Medexcen heeft aan de orthopedisch chirurg gevraagd om, op basis van een doorverwijzing van de bedrijfsarts, antwoord te geven op bepaalde vragen ten aanzien van uw belastbaarheid voor werk/re-integratie. Als de vraag beantwoord is, is de opdracht afgerond. Los van de uitkomst van dat advies. Mocht daar uit volgen dat een kijkoperatie nodig is, dan is het aan u om daar verder gehoor aan te geven of niet. Als u instemt met de operatie, is het aan u om te bepalen waar u zich laat opereren. Dat kan in het ziekenhuis waar u geweest bent als gevolg van  de vraagstelling door Medexcen, maar vanzelfsprekend kan dat ook een ander ziekenhuis. Om zelfs de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, is het niet toegestaan dat de arts die de opdracht van Medexcen uitvoert, ook dezelfde arts is die mogelijkerwijs de operatie uitvoert.

Bescherming van medische informatie is een groot goed. Medexcen gaat hier zorgvuldig mee om. In het privacyreglement kunt u lezen hoe Medexcen daar vorm en inhoud aan geeft.

Medexcen maakt de verbinding tussen de reguliere/curatieve zorg (de specialisten uit het ziekenhuis) en de bedrijfsgeneeskundige zorg (de arbodienst/bedrijfsarts). Wel laten dus de medisch specialisten en de bedrijfsartsen  beter en efficiënter met elkaar communiceren.

U komt dus bij een medisch specialist terecht op advies/doorverwijzing van een bedrijfs- of verzekeringsarts. Er is dus een noodzaak om eea nader te laten onderzoeken. 

We doen er alles aan om de dienstverlening goed en naar volle tevredenheid te laten verlopen. Het is dan ook spijtig om te vernemen dat u niet tevreden bent. We zullen er uiteraard wel alles aan doen om dat ongenoegen weg te nemen en om een oplossing te vinden. U kunt daarover contact opnemen met Medexcen of u kunt gelijk een formele klacht indienen. In het Klachtenreglement kunt u lezen hoe eea in zijn werk gaat en wat u mag verwachten.